SI
Show menu

Osnutek zakona o FŠO in FIHO v javni razpravi

16. 3. 2016

Medresorska delovna skupina pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je pripravila osnutek Zakona o fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) in o Fundaciji za financiranje športnih organizacij v RS (FŠO), s katerim se bo ustrezno in celovito uredilo delovanje obeh fundacij, imenovanje in pristojnosti organov fundacij ter  nadzor nad njunim delovanjem.


Novi zakon bo nadomestil sedaj veljavni Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki predstavlja pravno podlago za ustanovitev FIHO in FŠO.


Svet FŠO bo o osnutku, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi, razpravljal na prihodnji seji ter o morebitnih pripombah ali predlogih do roka obvestil pristojno ministrstvo.


Rok za oddajo komentarjev na gp.mizs@gov.si je 8. april.