SI
Show menu

V prihodnjem letu več sredstev za slovenski šport

9. 10. 2019
Fundacija za financiranje športnih organizacij bo v petek objavila dva javna razpisa – kot vselej enega za sofinanciranje športnih programov ter drugega za sofinanciranje  športnih objektov in površin za šport v  naravi. Tokrat bo skupno na voljo 8.500.000 EUR, kar 800.000 EUR več od lanskega razpisa.

Svet Fundacije za šport, ki mu predseduje Aleš Remih, je na septembrski redni seji sprejel finančni načrt za leto 2020, ki je osnova za objavo javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov in objektov za leto 2020, in omogoča povečanje razpisanih sredstev v primerjavi z minulim letom za približno 10 odstotkov.  

Letni program športa 2020 je narejen na podlagi opredelitve višine sredstev javnega razpisa s finančnim načrtom fundacije za leto 2020 ter pravnih izhodišč in analiz realizacije delovnih načrtov preteklih let. Iz analiz realizacije delovnih načrtov preteklih let med drugim izhaja tudi pomembna ugotovitev, da prihaja do vedno manjših razlik med načrtovanimi in udejanjenimi programi znotraj posameznih področij sofinanciranja.

Pri razdelitvi razpisanih sredstev med posamezna področja in podpodročja sofinanciranja so upoštevana razmerja, opredeljena v pravilniku. 

Največ sredstev bo Fundacija za šport namenila za področje športnih programov in sicer 4.820.350 EUR (od tega 2.027.604 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 2.039.806 EUR za vrhunski šport, 752.940 EUR pa za šport za vse), za razvojne dejavnosti v športu bo fundacija namenila 971.550 EUR, za športne prireditve in promocijo športa 510.000 EUR, za družbene in okoljske odgovornosti v športu pa 73.100 EUR. Za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi bo fundacija namenila  2.125.000 EUR.

Zbiranje vlog za prijavo na razpisu se tokrat konča 11. novembra 2019, odločitev sveta fundacije o delitvi sredstev pa naj bi bila znana predvidoma do 30. aprila 2020.

Aleš Remih, predsednik sveta Fundacije za šport:

"V letošnjem letu smo uspeli sredstva, namenjena slovenskemu športu prek Fundacije za šport, povečati na 8 milijonov in pol, kar je za deset odstotkov več, kot lani. Največji delež teh sredstev bosta prek koncesijskih dajatev prispevali Loterija Slovenija in Športna Loterija. Glede na trend naraščanja koncesijskih dajatev si želimo, da bi lahko v prihodnje razpisali še večji znesek in s tem še izdatneje pomagali našim športnim organizacijam. Hkrati si želimo tudi, da bi k temu pripomogla država. Prepričan sem, da bi lahko brez težav to storila z ukinitvijo 10-odstotnega davka na srečke, ki je bil leta 2013 uveden kot interventni zakon."
Področje sofinanciranja Razpisana sredstva(v eur)
ŠPORTNI PROGRAMI 4.820.350
Tekmovalni šport 4.067.410
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 2.027.604
Vrhunski šport 2.039.806
Šport za vse 752.940
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 376.470
Obštudijske športne dejavnosti 24.320
Športna rekreacija 267.150
Šport starejših 85.000
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 971.550
Statusne pravice športnikov in strokovna podpora programom 731.399
Štipendije za vrhunske in nadarjene športnike 228.455
Spremljanje pripravljenosti športnikov 300.000
Nabava in razvoj programov ter opreme za diagnostiko v športu 119.567
Nadstandardno zavarovanje športnikov 46.807
Sklad vrhunskih športnikov 36.570
Založništvo v športu 90.937
Znanstveno in strokovno raziskovalna dejavnost v športu ter drugi projekti za razvoj športa 76.558
Informacijska in komunikacijska tehnologija na področju športa 72.656
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 510.000
Športne prireditve 483.500
Javno obveščanje v športu 25.500
Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu 1.000
DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 73.100
GRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI za leto 2020, 2021, 2022 2.125.000
Sredstva, razpisana za leto 2020 1.635.000
Sredstva, razpisana za leto 2021 245.000
Sredstva, razpisana za leto 2022 245.000