SI
Show menu

Navodila za koriščenje sredstev fundacije na področju D7

Programi s področja športa invalidov  (D7)

                      D7-B   Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev ter NPŠZ                                           
                     D7-D   Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (60 urni)
             


Po koncu izvedenega programa izvajalci fundaciji posredujejo ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO (obvezno na predpisanem obrazcu - glej spodaj), ki mu priložijo:


  • KONČNO FINANČNO POROČILO (obvezno na predpisanem obrazcu - glej spodaj),

  • KONČNO VSEBINSKO POROČILO (vključen v obrazec Končno poročilo - D7, vsebinsko mora biti natančno opisan izveden sofinanciran program, urniki, navedeni podizvajalci in strokovni delavci, ki so ga izvedli itd.),

  • KONČNA VSEBINSKA IN FINANČNA POROČILA VSEH PODIZVAJALCEV (če je program izveden z podizvajalci),

  • KOPIJE RAČUNOV UPRAVIČENIH STROŠKOV,

  • POTRDILA O PLAČILU RAČUNOV (če to predvideva pogodba),

  • DOKAZILA O OBVEŠČANJU JAVNOSTI, DA JE PROGRAM SOFINANCIRALA FUNDACIJA ZA ŠPORT,

  • Izjava o DDV (v skladu s pogodbo v primeru uveljavljanja DDV kot upravičenega stroška),

  • ostala dokazila po pogodbi,


in to najkasneje do 31.12. tekočega leta, sicer jim sredstva ne pripadajo.

Vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport. Navodila, kako obveščati javnost, najdete TUKAJ.
Fundacija bo sredstva izplačala na podlagi višine priloženih dokazil o realizaciji.

Primer:
Če ima izvajalec odobrena sredstva v višini 2.000,00 €, v točki 2.1. pogodbe s fundacijo pa navedeno, da delež fundacije ne sme presegati 75% sofinanciranega projekta, mora izvajalec po zaključenem programu predložiti fundaciji najmanj za 2.667,00 € računov (upravičeni stroški) za sofinancirani program, da mu fundacija nakaže predvideni pogodbeni znesek. V kolikor izvajalec priloži dokazila v nižji vrednosti, mu fundacija od priloženih dokazil nakaže sredstva skladno z določenim odstotkom v pogodbi.