SI
Show menu

Navodila za koriščenje sredstev fundacije na področju O

Programi s področja gradnje športnih objektov (O)

Izvajalci javnega razpisa fundacije na področju gradnje športnih objektov (O) so dolžni pred izplačilom sredstev:
  • dostaviti Fundaciji pisno izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki Fundacije nadzirajo kakovost, obseg in izvajanje terminskega plana dogovorjenih del;

  • ravnati s sredstvi Fundacije v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila;

  • dostaviti Fundaciji dokumentacijo o postopku izbire izvajalce del;

  • dostaviti Fundaciji pogodbo z izvajalcem za izvajanje del s ponudbenim predračunom;

  • podati zahtevek za izplačilo;

  • zahtevku mora biti priloženo poročilo o namenski porabi sredstev, kateremu morajo biti priložene prejete začasne oz. končne gradbene situacije, računi, fotografije pred in po izvedeni investiciji itd. Zahtevek mora Izvajalec dostaviti Fundaciji najkasneje do konca leta, v katerem so mu odobrena sredstva.
S klikom na povezavo si lahko prebereta NAVODILA
Druge obveznosti izvajalcev:
  • Izvajalec se zavezuje, da bo fundaciji predložil končno poročilo o poteku investicije;

  • Izvajalec se zavezuje, da bo na objektu postavil tablo, da je gradnjo objekta sofinancirala Fundacija;

  • Izvajalec se zavezuje, da bo po prvem letu uporabnosti športnega objekta Fundaciji dostavil urnik zasedenosti objektaseznam koristnikov objekta glede na njihov status ter cenik najema športnega objekta (velja za telovadnice in športne dvorane);

  • Izvajalec se zavezuje, da bo omogočil nacionalni panožni športni zvezi, ki je nosilka priprav in nastopov državne reprezentance v športni panogi, kateri je namenjen športni objekt, za katerega so bila dodeljena sredstva Izvajalcu, uporabo objekta po nepridobitni ceni. Dogovor Izvajalec in nacionalna panožna športna zveza sklepata ločeno, kopijo pa posredujeta Fundaciji;

Fundacija bo sredstva izplačevala na podlagi dinamike in višine priloženih dokazil o realizaciji.

Primer:
Če ima izvajalec odobrena sredstva v višini 4.000,00 EUR, v točki 2.1. pogodbe s fundacijo pa navedeno, da delež fundacije ne sme presegati 30 % sofinancirane investicije, mora izvajalec predložiti fundaciji najmanj za 12.333,00 EUR računov (upravičenih stroškov), potrjenih s strani nadzornega organa izvajalca, da mu fundacija nakaže predvideni pogodbeni znesek. V kolikor izvajalec priloži dokazila v nižji vrednosti, mu fundacija nakaže sredstva skladno z določenim odstotkom v pogodbi .

Če izvajalec priloži vsa zahtevana dokazila takoj po podpisu pogodbe, se mu odobrena sredstva izplačujejo skladno s pogodbo.