SI
Show menu

Za sofinanciranje športnih organizacij, v letu 2017, 8 milijonov EUR

5. 10. 2016

Po redni seji sveta Fundacije za šport (FŠO) je znana količina sredstev, ki jih bo FŠO razpisala za leto 2017. Za športne organizacije bo tokrat namenjenih 8 milijonov EUR, oziroma 20 % manj sredstev kot leto prej. Razpis bo v Uradnem listu RS in na spletni strani www.fundacijazasport.org objavljen 14. oktobra 2016, zaključek zbiranja vlog pa bo 14. novembra 2016.

 

Fundacija je pri sprejetju odločitve o višini Javnega razpisa za leto 2017 upoštevala vsa relevantna izhodišča, še zlasti dejstvo, da so glavni vir pridobivanja sredstev FŠO koncesijske dajatve od iger na srečo. Na upad prilivov sredstev FŠO je močno vplivala uvedba davka od srečk, saj je FŠO po nekaterih ocenah izgubila iz naslova koncesijskih dajatev od uveljavitve navedenega davka (1. 7. 2013) pa do konca leta 2016 cca 3 milijone EUR. Fundacija je sicer v sodelovanju z obema loterijama aktivno opozarjala na negativne posledice davka od srečk in je kot 10% lastnica Loterije Slovenije, preko svojega člana v nadzornem svetu loterije, stalno spremljala poslovanje Loterije Slovenije, ki se je na uvedbo davka dobro pripravila in izvedla  številne aktivnosti, s ciljem ublažiti upad koncesijskih dajatev.

 

Fundacija za šport je klub trendu upadanja koncesijskih dajatev v zadnjih treh letih, skušala ublažiti posledice pomanjkanja javnih sredstev, ki se letno namenjajo programom športa na nacionalni ravni in je zadnja tri leta optimistično planirala svoje pritoke ter razpisovala javne razpise. Ker so se zaradi navedenega v zadnjih letih izčrpale »vse rezerve«, je bilo potrebno za leto 2017 ustrezno znižati višino razpisanih javnih sredstev, saj lahko FŠO realno razpiše le sredstva v okviru pričakovanih prilivov.

 

Razdelitev sredstev po področjih

 

PODROČJE

Projekt

Razpis 2017

D

Športna dejavnost

4.800.000

D1

Vrhunski šport

1.920.000

D2

Dejavnost otrok in mladine usmerjenih v vrh. šp.

1.800.000

D3

Športno rekreativna dejavnost in dejavnost otrok in mladine

744.000

D4

Informiranje ljudi o rekreaciji, promocija športno rekreativnih dejavnosti, muzejska dejavnost na področju športa in en razpisan projekt

96.000

D5

Neposredne potrebe vrhunskih športnikov

240.000

O

Gradnja športnih objektov (2017-2019)

2.400.000

Gradnja športnih objektov v letu 2017

1.714.285

Gradnja športnih objektov  razpisana v letih 2018 in 2019

685.715

R&R

Raziskovanje in razvoj (nakup tehnologije,  meritve, spremljanje in
razvoj športne vadbe, aplikativne raziskave, znanstveni in strokovni
raziskovalni projekti, drugi programi razvoja športa) in trije razpisani
projekti

680.000

Z

Strokovne publikacije in založništvo

120.000

 

Zavedajoč se situacije in vse manjšega financiranja slovenskega športa je predsednica sveta FŠO, mag. Katja Koren Miklavec, težave skupaj s predsednikom OKS-ZŠZ, Bogdanom Gabrovcem, že predstavila ministrici, dr. Maji Makovec Brenčič.