SI
Show menu

Objavljeno poslovno poročilo FŠO za leto 2020

19. 4. 2021
Fundacija za šport je nepridobitna organizacija, ki se zavzema za pridobitev čim več sredstev, s katerimi kakovostno financira pet pomembnih področij športa, in sicer športne programe (tj. programe tekmovalnega športa in programe športa za vse), programe razvojne dejavnosti v športu (tj. programe statusnih pravic športnikov in strokovne podpore programom, programe založništva v športu, programe znanstveno in strokovno raziskovalne dejavnosti v športu ter programe drugih projektov za razvoj športa, programe informacijske in komunikacijske tehnologije na področju športa), programe športnih prireditev in promocije športa (tj. programe športnih prireditev, program javnega obveščanja v športu, programe športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu), programe družbene in okoljske 
odgovornosti v športu ter programe s področja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi.

Svet Fundacije je za leto 2020 razdelil 8.500.000 evrov skladno z javnima razpisoma. V pritožbenih postopkih je bilo ugodeno šestim ugovorom.