SI
Show menu

Tudi v letu 2022 več sredstev za slovenski šport

27. 10. 2021
Fundacija za šport (FŠO) bo ta petek objavila dva javna razpisa, in sicer za sofinanciranje športnih programov ter gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi. Tokrat bo na voljo 10 milijonov evrov, kar je pol milijona evrov več kot v lanskoletnem javnem razpisu.

Svet Fundacije za šport je sprejel finančni načrt za leto 2022, ki je osnova za objavo javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov in gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2022. Kot je na novinarski konferenci razkril Aleš Remih, predsednik Sveta fundacije, bo v primerjavi z letom 2021, naslednje leto na voljo dobrih 5 odstotkov več sredstev.

Največ razpisanih sredstev bo FŠO namenila za področje športnih programov, in sicer 5.664.000 EUR. Od tega bo v okviru tekmovalnega športa namenjenih 2.647.920 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter 2.166.480 EUR za vrhunski šport. Športu za vse bo namenjenih 821.280 EUR, Športu invalidov pa 28.320 EUR, pri čemer poudarjamo, da bo del sredstev šport invalidov prejel tudi znotraj področja vrhunskega športa, za razvojne dejavnosti v športu bo FŠO namenila 1.070.000 EUR, za organiziranost v športu 200.000 EUR, za športne prireditve in promocijo športa 550.000 EUR, za družbene in okoljske odgovornosti v športu pa 76.000 EUR. 

Od razpisanih sredstev bo 2.440.000 EUR namenjenih sofinanciranju programov gradnje športnih objektov ter površin za šport v naravi, in sicer v dvoletnem obdobju (2022-2023).
Zbiranje vlog za prijavo na javni razpis FŠO bo zaključeno 29. novembra 2021, odločitev sveta fundacije o delitvi sredstev pa naj bi bila znana predvidoma do konca meseca marca naslednje leto. Tako kot vsako leto bodo prva sredstva v letu 2022 prejele nacionalne športne zveze, in sicer za programe tekmovalnega športa.

Aleš Remih, predsednik Sveta Fundacije za šport:
"Veseli nas, da smo v razpisu za leto 2022 lahko namenili več sredstev, kot lansko leto. Razloga za to sta dva. Eden od teh, sicer manjši je, da zaradi zaprtja države v letošnjem letu vsi programi niso bili izvedeni. Sredstva, ki niso bila počrpana so prenesena v razpis za leto 2022. Drugi, ki je pa pomembnejši, je pa višina prejetih koncesij. Največji delež koncesij namenita fundaciji Športna Loterija d.d. in Loterija Slovenije d.d. Ta delež znaša v skupni vsoti 90% vseh prejetih koncesiji. Z dobrim delom v obeh loterijah je zagotovljena stabilnost delovanja Fundacije za šport. To dokazuje tudi trend naraščanja vsakoletnih razpisanih sredstev v zadnjih štirih razpisih oz. letih."
Področje sofinanciranja Razpisana sredstva (v EUR)
ŠPORTNI PROGRAMI 5.664.000
Tekmovalni šport 4.814.400
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 2.647.920
Vrhunski šport 2.166.480
Šport za vse 821.280
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 394.200
Obštudijske športne dejavnosti 41.080
Športna rekreacija 291.000
Šport starejših 95.000
Šport invalidov 28.320
Pilotski programi povezovanja športnih invalidskih društev ter nacionalnih panožnih športnih zvez 16.992
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 11.328
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 1.070.000
Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom 802.500
Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike 250.600
Nadstandardno zdravstveno zavarovanje športnikov 51.400
Spremljanje pripravljenosti športnikov 369.300
Nabava in razvoj opreme za diagnostiko v športu 131.200
Založništvo v športu 76.200
Znanstvenoraziskovalna dejavnost in drugi razvojni projekti v športu 84.300
Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa 107.000
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 200.000
Delovanje regijskih pisarn OKS-ZŠZ 200.000
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 550.000
Športne prireditve 529.400
Javno obveščanje v športu 15.100
Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu 5.500
DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 76.000
Športno obnašanje 10.000
Preprečevanje dopinga v športu 66.000
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI za leto 2022 in 2023 2.440.000
Sredstva, razpisana za leto 2022 2.159.000
Sredstva, razpisana za leto 2023 281.000