SI
Show menu

FŠO z milijonom finančnih sredstev več za slovenski šport

19. 10. 2022

Fundacija za šport (FŠO) bo v petek objavila dva javna razpisa, in sicer za sofinanciranje športnih programov ter gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi. Tokrat bo na voljo 11 milijonov evrov, kar je milijon evrov več kot v lanskoletnem javnem razpisu.


Svet Fundacije za šport je sprejel finančni načrt za leto 2023, ki je osnova za objavo javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov in gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2023 in 2024. Kot je na novinarski konferenci razkril Aleš Remih, predsednik Sveta fundacije, bo v primerjavi z letom 2022, naslednje leto na voljo 10 odstotkov več sredstev.


Največ razpisanih sredstev bo FŠO namenila za področje športnih programov, in sicer 6.230.400 EUR. Od tega bo v okviru tekmovalnega športa namenjenih 2.912.700 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter 2.383.100 EUR za vrhunski šport. Športu za vse bo namenjenih 903.400 EUR, Športu invalidov 31.200 EUR, za razvojne dejavnosti v športu bo FŠO namenila 1.177.000 EUR, za organiziranost v športu 220.000 EUR, za športne prireditve in promocijo športa 605.000 EUR, za družbene in okoljske odgovornosti v športu pa 83.600 EUR.


Od razpisanih sredstev bo 2.684.000 EUR namenjenih sofinanciranju programov gradnje športnih objektov ter površin za šport v naravi, in sicer v dvoletnem obdobju (2023-2024).


Zbiranje vlog za prijavo na javni razpis FŠO bo zaključeno 21. novembra 2022, odločitev sveta fundacije o delitvi sredstev pa naj bi bila znana predvidoma do konca meseca marca naslednje leto. Tako kot vsako leto bodo prva sredstva v letu 2023 prejele nacionalne športne zveze, in sicer za programe tekmovalnega športa.


"Veseli smo, da se nadaljuje trend dviga števila sredstev, ki jih lahko Fundacija za šport nameni slovenskemu športu. Po lanskoletnem petodstotnem dvigu količine razpoložljivih sredstev smo tokrat lahko šli še korak dlje in dvig podvojili. Če smo lani imeli na voljo 10 milijonov evrov, je letos na voljo milijon oziroma 10 odstotkov več sredstev," zadovoljno pove Aleš Remih, predsednik Sveta Fundacije za šport in nadaljuje: "V letošnjem letu vsi člani sveta zaključujemo svoj petletni mandat. Vsako leto našega mandata smo razpisali več sredstev, kar nas zelo veseli.  Seveda imata pri tem veliko zaslug tudi Športna Loterija d.d. in Loterija Slovenije d.d.. Obe loteriji skupaj prispevata vsako leto več kot 90 odstotkov vseh sredstev, ki jih dobimo iz naslova koncesijskih dajatev od različnih prirediteljev iger na srečo.  Fundacijo zapuščamo v dobri kondiciji, novemu svetu fundacije, ki bo decembra nastopil svoj mandat pa želim uspešno delo."

Področje financiranja Razpisana sredstva
ŠPORTNI PROGRAMI 6.230.400
Tekmovalni šport 5.295.800
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovo. in vrhunski šport 2.912.700
Vrhunski šport 2.383.100
Šport za vse 903.400
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 451.700
Obštudijske športne dejavnosti 45.200
Športna rekreacija 306.500
Šport starejših 100.000
Šport invalidov 31.200
Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev ter NPŠZ 18.700
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 12.500
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 1.177.000
Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokov. podpora programom 882.800
Štipendije za vrhunske in nadarjene športnike 275.700
Nadstandardno zavarovanje športnikov 56.500
Spremljanje pripravljenosti športnikov 406.300
Nabava in razvoj opreme za diagnostiko v športu 144.300
Založništvo v športu 83.800
Znanstvenoraziskovalna dejav. in drugi razvojni projekti v športu 92.700
Informacijska-komunikacijska tehnologija na področju športa 117.700
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 220.000
Delovanje regijskih pisarn OKS-ZŠZ 220.000
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJE ŠPORTA 605.000
Športne prireditve 582.300
Javno obveščanje v športu 16.600
Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu 6.100
DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 83.600
Športno obnašanje 11.000
Preprečevanje dopinga v športu 72.600
Gradnja športnih objektov 2023 - 2024 2.684.000
Gradnja športnih objektov v letu 2023 2.375.000
Gradnja športnih objektov v letu 2024 309.000