SI
Show menu

Fundacija bo v letu 2024 razdelila 12.500.000 EUR sredstev

3. 10. 2023
Svet Fundacije za šport je na današnji seji sprejel Letni program športa Fundacije za šport za leto 2024, s katerim bo izvajalcem namenil skoraj rekordnih 12.500.000 EUR sredstev v letu 2024.

Za leto 2024 je za področje športnih programov namenjeno 7.166.300 EUR, od tega za (D1) Tekmovalni šport - Vrhunski šport 2.708.100 EUR, za (D2) Tekmovalni šport - Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 3.309.900 EUR, za (D3) Šport za vse 1.065.500 EUR in  za  (D7) Šport invalidov 82.800 EUR. Za področje (D5) Razvojne dejavnosti v športu je namenjeno 1.251.700 EUR, za področje (D8) Organiziranost v športu 250.000 EUR, za področje (D4) Športne prireditve in promocije športa 388.500 EUR ter za področje (D6) Družbena in okoljska odgovornost v športu 93.500 EUR.

Za leto 2024 je za področje (O) Gradnja športnih objektov namenjeno 3.050.000 EUR.

Oba javna razpisa Fundacije za šport in sicer:

* Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2024 v višini  9.450.000 EUR

* Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024 v višini  3.050.000 EUR


bosta objavljena v Uradnem listu RS v petek 13. 10. 2023.

Zbiranje vlog za prijavo na javna razpisa bo potekalo od petka 13. 10. 2023 do ponedeljka 13. 11. 2023 na ustaljen način preko spletne aplikacije na spletni strani Fundacije za šport. Izpolnjene in elektronsko oddane prijavne obrazce morajo kandidati natisniti in poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na Fundaciji za šport. 


Natančna navodila bodo opisana v razpisni dokumentaciji.
Oznaka področja / podpodročja / sklopa Področje financiranja Razpisana sredstva
ŠP ŠPORTNI PROGRAMI (D1+D2+D3+D7) 7.166.300
D1, D2 Tekmovalni šport 6.018.000
D1 Tekmovalni šport - Vrhunski šport 2.708.100
D2 Tekmovalni šport - Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 3.309.900
D3 Šport za vse 1.065.500
D3-A Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 516.800
D3-B Obštudijske športne dejavnosti 87.300
D3-C Športna rekreacija 347.400
D3-D Šport starejših 114.000
D7 Šport invalidov 82.800
D7-A Občinske športne šole za šport invalidov
D7-B Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev ter NPŠZ 16.600
D7-C Državna prvenstva športa invalidov 33.100
D7-D Prostočasna šp. vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (60 urni) 33.100
D5 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 1.251.700
D5-A Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom 922.000
D5-A-1 Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike 280.000
D5-A-2 Nadstandardno zdravstveno zavarovanje športnikov 76.000
D5-A-3 Spremljanje pripravljenosti športnikov 410.000
D5-A-4 Svetovanje pri vključevanju otrok in mladine v šport 0
D5-A-5 Nabava in razvoj opreme za diagnostiko v športu 156.000
D5-Z Založništvo v športu 95.200
D5-RR Znanstveno-raziskovalna dejavnost in drugi razvojni projekti v športu 93.000
D5-IKT Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa 141.500
D8 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 250.000
D8-A Prostovoljno delo v športu
D8-B Delovanje regijskih pisarn OKS-ZŠZ 250.000
D4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 688.500
D4-A Športne prireditve 666.400
D4-B Javno obveščanje v športu 18.900
D4-C Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu 3.200
D6 DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 93.500
D6-A Športno obnašanje (OKS-ZŠZ) 11.000
D6-B Preprečevanje dopinga v športu (SLOADO) 82.500
Vse obveznosti iz JR 2024
(skupaj D1 + D2 + D3 + D7 + D5 + D8 + D4 + D6)
9.450.000
Oznaka področja Področje financiranja Razpisana sredstva
O GRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV 2024 3.050.000
Gradnja športnih objektov v letu 2024 3.050.000
Vse obveznosti iz JR 2024
(vsa področja skupaj: D1 do D8 in O)
12.500.000