SI
Show menu

Fundacija razpisuje prosto delovno mesto Strokovni sodelavec za pravno področje M/Ž

4. 3. 2024

Delovno mesto:  STROKOVNI SODELAVEC ZA PRAVNO PODROČJE M/Ž

Lokacija dela: FUNDACIJA ZA ŠPORT, Dunajska 51, Ljubljana

OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA:

·        organiziranje in strokovno usmerjanje delovanja strokovne službe fundacije

·        priprava strokovnih podlag za delovanje fundacije, priprava osnutka besedila javnega razpisa in letnega poročila o delu in finančnem poslovanju fundacije

·        priprava podlag za spremembe in dopolnitve aktov fundacije ter obrazcev za vloge in poročila športnih organizacij

·        vodenje upravnega postopka pri javnih razpisih fundacije, priprava odločb, sklepov in pogodb

·        priprava gradiv za seje Sveta fundacije in Strokovne komisije ter pisanje zapisnikov sej omenjenih organov

·        sodelovanje pri realizaciji sprejetih sklepov

·        priprava programa nadzora porabe sredstev fundacije v športnih organizacijah ter sodelovanje pri izdelavi poročila o opravljenem nadzoru

·        sodelovanje s predsednikom Sveta fundacije in predsedniki Strokovnih komisij pri načrtovanju ter izvrševanju nalog v pristojnosti fundacije

·        sodelovanje s Strokovnimi komisijami v postopkih priprave predlogov za razporeditev sredstev fundacije

·        priprava osnutkov pogodb z zunanjimi izvajalci storitev za potrebe fundacije

·        nudenje strokovne pomoči športnim organizacijam pri uveljavljanju zahtevkov za sredstva fundacije ter vodenje korespondence z vodstvi teh organizacij in posameznikov, ki se z vprašanji obračajo na fundacijo

·        kontrola storitev finančne narave, povezanih z delovanjem fundacije, spremljanje mesečnih prilivov sredstev fundacije in preverjanje finančnih poročil športnih organizacij

·        priprava besedila predstavitve delovanja fundacije na spletnih straneh fundacije

·        proučevanje sistema delovanja športnih organizacij in sodelovanje pri  izdelavi analiz z vidika učinkovitosti porabljenih sredstev fundacije

·        sodelovanje z izvajalci iger na srečo pri izvrševanju njihovih koncesijskih dajatev do fundacije ter z državnimi in drugimi organi, ki so pristojni za posamezna področja delovanja fundacije

·        spremljanje predpisov, ki urejajo poslovanje in delovanje fundacije

·        opravljanje drugih nalog, ki jih odredi predsednik Sveta fundacije.


POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA:

·        visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) pravne smeri

·        najmanj 5 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu, za katero se zahteva visoka izobrazba

·        opravljen strokovni  izpit iz upravnega postopka prve oziroma druge stopnje

·        znanje računalništva, napredno znanje MS Office programov in znanje uporabe informacijskih sistemov

·        tekoče znanje slovenskega jezika (pisno in ustno)

·        vozniški izpit B kategorije

·        državljanstvo Republike Slovenije

·        da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev

·        da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti:

1.      življenjepis

2.      motivacijsko pismo.

IŠČEMO:

§  komunikativno, odgovorno, zanesljivo, samoiniciativno, timsko usmerjeno in pozitivno osebo

NUDIMO:

  • zaposlitev za nedoločen čas za polni delovni čas 40 ur na teden s 4-mesečno poskusno dobo
  • izhodiščni plačni razred delovnega mesta 41 (2.209,43 EUR bruto) + dodatki
  • delovni čas dopoldan od ponedeljka do petka
  • gibljiv čas prihoda in odhoda
  • parkirno mesto zagotovljeno
  • dinamično delovno okolje
  • delo pri sistemskem sofinancerju slovenskega športa
  • možnost dodatnega izobraževanja.


INFORMACIJE GLEDE IZBIRNEGA POSTOPKA:

Prednost bodo imeli kandidati:

·        ki imajo izkušnje z vodenjem in odločanjem v upravnih postopkih

·        ki izkazujejo poznavanje delovanja športnih organizacij in zakonodaje s področja športa.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandidata se bo presojala na podlagi predloženih dokazil. Izbirni postopek se lahko opravi v več faza tako, da se kandidati postopno izločajo. Opravi se v obliki presojanja strokovne usposobljenosti in delovnih izkušenj iz dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, pisnega preizkusa usposobljenosti, ustnega razgovora ali v drugi obliki.

Kandidati bodo o izbiri / ne izbiri obveščeni preko elektronske pošte v zakonitem roku.

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja oziroma obvestilo o neuspelem javnem natečaju bo objavljeno na spletnem portalu Fundacije za šport.

INFORMACIJE GLEDE PRIJAVE:

Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge na elektronski naslov delodajalca, info@fundacijazasport.org in s priporočeno pošto na naslov Fundacija za šport, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, z označbo "za javni natečaj za DM Strokovni sodelavec za pravno področje«, najkasneje do 25. 3. 2024.

Kandidate prosimo, da v pisni prijavi obvezno navedejo elektronski naslov, na katerega se jim pošiljajo obvestila v zvezi z izbirnim postopkom.


Za dodatne informacije lahko pokličete g. Branka Zormana na telefon: 051 337 555.


V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.