SI
Show menu

Informacijski sistem Fundacije za šport

Po koncu izvedenih programov izvajalci na Fundacijo posredujejo zahtevke za izplačilo z vsebinskimi in finančnimi poročili ter vsemi dokazili. Do sedaj so izvajalci dokumentacijo pošiljali v fizični obliki. Prejeto dokumentacijo pregleda strokovna služba fundacije in zahtevek ustrezno obdela. Po potrebi pozove izvajalca k dopolnitvi zahtevka. Po odobrenem zahtevku se izvede plačilo pogodbenih sredstev.

Tako je cilj projekta preiti na elektronski način poslovanja, ki bo strokovni službi fundacije omogočil učinkovitejše in hitrejše obdelovanje zahtevkov za izplačilo z vpogledom v celotno dokumentacijo posameznega izvajalca na enem mestu. Obenem se bo s tem načinom olajšalo tudi posredovanje zahtevkov samim izvajalcem, hkrati pa zmanjšalo s procesom nastale stroške. Hkrati mora nov način zagotoviti transparentno in računalniško podprto delovanje sistema, ter široka analitična poročila.

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet razpisa, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki in merila za izbiro najugodnejše ponudbe.

Ponudniki morate ponudbo pripraviti v skladu z navodili, kar je pogoj, da jo bomo obravnavali kot popolno.

3.11. Dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji
Za potencialne ponudnike bo dne 11. 9. 2023 ob 11.00 uri na sedežu naročnika Dunajska 51, 1000 Ljubljana izvedeno srečanje s potencialnimi ponudniki, na katerem lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. Svojo udeležbo mora potencialni ponudnik najaviti preko elektronske pošte na naslov : info@fundacijazasport.org najkasneje do petka 8. 9. 2023 do 12.00 ure.