SI
Show menu

Navodila za koriščenje sredstev fundacije na področju D3

Dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije (D3)

Izvajalci javnega razpisa fundacije na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije (D3) so dolžni pred izplačilom sredstev:
 • predložiti Fundaciji urnik sofinanciranega programa in sicer najkasneje 15 dni pred pričetkom izvajanja le-tega;
 • dostaviti Fundaciji pisno izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki Fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev, ki jih je Fundacija namenila Izvajalcu;
 • podati zahtevek za izplačilo pogodbenih zneskov; zahtevku mora biti priloženo poročilo s preslikavami dokazil o namenski porabi sredstev; (izdanih računov najemnine objekta, opreme ali promocijskega materiala, avtorskih pogodb ali drugih dokazil, poleg računov izdanih s strani študentskega servisa predložite Poročilo o opravljenem delu študenta/dijaka); zahtevek s poročilom mora izvajalec dostaviti Fundaciji po izvedbi programa najkasneje do 31.12. tekočega leta.Stroški izvajalca, ki so posredno vezani na izvedbo programa ne smejo presegati 20% vseh neposrednih stroškov v kolikor program izvaja s podizvajalci.
 • izvajalec, ki sodeluje pri izvedbi programa s svojimi članicami, je dolžan predložiti opis postopkov za delitev sredstev in sklep o delitvi sredstev članicam Izvajalca, ter 80 % sredstev, prejetih od Fundacije, nameniti svojim članicam. Za ta namen s svojimi članicami sklene pogodbe, ki opredeljujejo namensko porabo sredstev Fundacije. Fotokopije pogodb in dokazila, ki jih bo Izvajalec posredoval fundaciji se morajo glasiti na Izvajalca oz. njegove članice skladno z danim razmerjem.
 • predložiti končno finančno poročilo, kjer se vpišejo dejanski stroški in viri sredstev izvedenega programa in kratko vsebinsko poročilo o programu. Končno poročilo in vsebinski poročilo mora izvajalec dostaviti Fundaciji najkasneje do 31.12. tekočega leta.
 • vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport. Navodila, kako obveščati javnost, najdete TUKAJ.
Izjava (30.5 KB)
Poročilo D3 (80.5 KB)
Zahtevek (34.5 KB)
Druge obveznosti izvajalcev:

 • javno objavljanje, da je dejavnost sofinancirala Fundacija; izvajalci, ki imajo spletno stran, naredijo povezavo s svoje strani na stran fundacije
 • informiranje uporabnikov o sofinanciranem programu prek osrednjega športno-rekreativnega spletnega portala

  Fundacija bo sredstva izplačevala po izvedenem programu na podlagi dinamike in višine priloženih dokazil o realizaciji. Avansni računi in predračuni se upoštevajo izključno ob predložitvi dokazila o plačilu le-teh (fotokopija plačanega virmana ali izpisek iz TR). Potrdilo o prenosu sredstev na morebitnega podizvajalca programa se ne upošteva kot dokazilo o namenski porabi sredstev. Na podlagi posredovane sklenjene pogodbe med Izvajalcem in podizvajalcem programa, bo fundacija upoštevala posredovane račune, ki se glasijo na podizvajalca programa.


  Primer:
  Če ima izvajalec za 15. maj odobrena sredstva v višini 2.000 €, v točki 2.1. pogodbe s fundacijo pa navedeno, da delež fundacije ne sme presegati 50 % sofinanciranega projekta, mora izvajalec do tega dne predložiti fundaciji najmanj za 4.000 € računov za financirani program, da mu fundacija nakaže predvideni pogodbeni znesek. V kolikor izvajalec priloži dokazila v nižji vrednosti, mu fundacija nakaže sredstva skladno z določenim odstotkom v pogodbi od priloženih dokazil.