SI
Show menu

Navodila za koriščenje sredstev fundacije na področju D3

Programi s področja športa za vse (D3) / prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (D3-A), obštudijskih športnih dejavnosti (D3-D), športne rekreacije (D3-C) in športa starejših D3-D)

D3-A-1   Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (60 urni)
D3-A-2   Počitniški športni programi
D3-A-3   Športni tabori

D3-B-1   Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti (60 urni)
D3-B-2   Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni
D3-B-3   Tekmovanja pod okriljem mednarodne univerzitetne športne zveze FISU

D3-C-1   Celoletni ciljni športnorekreativni programi (60 urni)
D3-C-2   Množične delavske športne prireditve

D3-D-1   Gibalne vadbe za starejše za spodbujanje samodiscipline po strokovnih navodilih (60 urni)

Izvajalci javnega razpisa fundacije na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije (D3) so dolžni pred izplačilom sredstev:

 • predložiti Fundaciji urnik sofinanciranega programa in sicer najkasneje 15 dni pred pričetkom izvajanja le-tega;

 • dostaviti Fundaciji pisno izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki Fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev, ki jih je Fundacija namenila Izvajalcu;

 • podati zahtevek za izplačilo pogodbenih zneskov; zahtevku mora biti priloženo poročilo s preslikavami dokazil o namenski porabi sredstev; (izdanih računov najemnine objekta, opreme ali promocijskega materiala, avtorskih pogodb ali drugih dokazil, poleg računov izdanih s strani študentskega servisa predložite Poročilo o opravljenem delu študenta/dijaka); zahtevek s poročilom mora izvajalec dostaviti Fundaciji po izvedbi programa najkasneje do 31.12. tekočega leta.Stroški izvajalca, ki so posredno vezani na izvedbo programa ne smejo presegati 20% vseh neposrednih stroškov v kolikor program izvaja s podizvajalci;

 • izvajalec, ki sodeluje pri izvedbi programa s svojimi članicami, je dolžan predložiti opis postopkov za delitev sredstev in sklep o delitvi sredstev članicam Izvajalca, ter 80 % sredstev, prejetih od Fundacije, nameniti svojim članicam. Za ta namen s svojimi članicami sklene pogodbe, ki opredeljujejo namensko porabo sredstev Fundacije. Fotokopije pogodb in dokazila, ki jih bo Izvajalec posredoval fundaciji se morajo glasiti na Izvajalca oz. njegove članice skladno z danim razmerjem;

 • predložiti končno finančno poročilo, kjer se vpišejo dejanski stroški in viri sredstev izvedenega programa in kratko vsebinsko poročilo o programu. Končno poročilo in vsebinski poročilo mora izvajalec dostaviti Fundaciji najkasneje do 31.12. tekočega leta;

 • vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport. Navodila, kako obveščati javnost, najdete TUKAJ.
Izjava (30.5 KB)
Zahtevek (34.5 KB)
Druge obveznosti izvajalcev:

 • javno objavljanje, da je dejavnost sofinancirala Fundacija; izvajalci, ki imajo spletno stran, naredijo povezavo s svoje strani na stran fundacije

 • informiranje uporabnikov o sofinanciranem programu prek osrednjega športno-rekreativnega spletnega portala

  Fundacija bo sredstva izplačevala po izvedenem programu na podlagi dinamike in višine priloženih dokazil o realizaciji. Avansni računi in predračuni se upoštevajo izključno ob predložitvi dokazila o plačilu le-teh (fotokopija plačanega virmana ali izpisek iz TR). Potrdilo o prenosu sredstev na morebitnega podizvajalca programa se ne upošteva kot dokazilo o namenski porabi sredstev. Na podlagi posredovane sklenjene pogodbe med Izvajalcem in podizvajalcem programa, bo fundacija upoštevala posredovane račune, ki se glasijo na podizvajalca programa.


  Primer:
  Če ima izvajalec odobrena sredstva v višini 2.000,00 €, v točki 2.1. pogodbe s fundacijo pa navedeno, da delež fundacije ne sme presegati 75% sofinanciranega projekta, mora izvajalec po zaključenem programu predložiti fundaciji najmanj za 2.667,00 € računov (upravičeni stroški) za financirani program, da mu fundacija nakaže predvideni pogodbeni znesek. V kolikor izvajalec priloži dokazila v nižji vrednosti, mu fundacija od priloženih dokazil nakaže sredstva skladno z določenim odstotkom v pogodbi.