SI
Show menu

Navodila za koriščenje sredstev fundacije na področju D4

Drugi programi D4

Izvajalci javnega razpisa fundacije na področju drugih programov (D4) so dolžni pred izplačilom sredstev:
  • dostaviti Fundaciji pisno izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki Fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev, ki jih je Fundacija namenila Izvajalcu;
  • podati zahtevek za izplačilo pogodbenih zneskov; zahtevku mora biti priloženo poročilo s preslikavami dokazil o namenski porabi sredstev (preslikave izdanih računov najemnine objekta, opreme ali promocijskega materiala, avtorskih pogodb ali drugih dokazil); zahtevek s poročilom mora Izvajalec dostaviti Fundaciji najkasneje do 31. 12. tekočega leta.
  • priložiti letno vsebinsko in finančno poročilo najkasneje do 31.12. tekočega leta.
  • Vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport. Navodila, kako obveščati javnost, najdete TUKAJ.
Izjava (30.5 KB)
Druge obveznosti izvajalcev:
  • javno objavljanje, da je dejavnost sofinancirala Fundacija; izvajalci, ki imajo spletno stran, naredijo povezavo s svoje strani na stran fundacije.
Fundacija bo sredstva izplačevala na podlagi dinamike in višine priloženih dokazil o realizaciji.

Primer:
Če ima izvajalec odobrena sredstva v višini 2.000,00 €, v točki 2.1. pogodbe s fundacijo pa navedeno, da delež fundacije ne sme presegati 75% sofinanciranega projekta, mora izvajalec po zaključenem programu predložiti fundaciji najmanj za 2.667,00 € računov (upravičeni stroški) za financirani program, da mu fundacija nakaže predvideni pogodbeni znesek. V kolikor izvajalec priloži dokazila v nižji vrednosti, mu fundacija od priloženih dokazil nakaže sredstva skladno z določenim odstotkom v pogodbi.

Če izvajalec priloži vsa zahtevana dokazila takoj po podpisu pogodbe, se mu odobrena sredstva izplačujejo skladno s pogodbo.