SI
Show menu

Navodila za koriščenje sredstev fundacije na področju RR

Področje raziskovanja in razvoja športa RR

Področje raziskovanja in razvoja športa (RR) zajema več podpodročij, zato morajo izvajalci javnega razpisa fundacije pred izplačilom sredstev izpolniti različne pogoje glede na podpodročje financiranja.

Nakup tehnologij, potrebnih za spremljanje in razvoj treninga, manjkajoči programi za strokovno usposabljanje in izobraževanje

Pogoji za začetek financiranja:
 • dostaviti Fundaciji pisno izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki Fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev, ki jih je Fundacija namenila Izvajalcu;
 • podati zahtevek za izplačilo pogodbenih zneskov;
 • zahtevku mora biti priloženo poročilo o namenski porabi sredstev s priloženimi preslikavami dokazil o nakupu sofinanciranih tehnologij; zahtevek s poročilom mora Izvajalec dostaviti Fundaciji najkasneje do 31. 12. tekočega leta.
 • Vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport.


S klikom na povezavo si lahko prebereta NAVODILA
Pisna izjava (30.5 KB)
Poročilo RR (79.5 KB)
Druge obveznosti izvajalcev:
 • javno objavljanje, da je dejavnost sofinancirala Fundacija; izvajalci, ki imajo spletno stran, lahko naredijo povezavo s svoje strani na stran fundacije;
Fundacija bo sredstva izplačevala na podlagi dinamike in višine priloženih dokazil o realizaciji.

Primer:
Če ima izvajalec za 15. maj odobrena sredstva v višini 2.000 EUR, v točki 2.1. pogodbe s fundacijo pa navedeno, da delež fundacije ne sme presegati 50 % sofinanciranega projekta, mora izvajalec do tega dne predložiti fundaciji najmanj za 4.000 EUR računov za financirani program, da mu fundacija nakaže predvideni pogodbeni znesek. V kolikor izvajalec priloži dokazila v nižji vrednosti, mu fundacija nakaže sredstva skladno z določenim odstotkom v pogodbi od priloženih dokazil.

Če izvajalec priloži vsa zahtevana dokazila takoj po podpisu pogodbe, se mu odobrena sredstva izplačujejo skladno z dinamiko, določeno v pogodbi.


Program spremljanja in razvoja treningov

Pogoji za začetek financiranja:
 • dostaviti Fundaciji pisno izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki Fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev, ki jih je Fundacija namenila Izvajalcu;
 • podati zahtevek za izplačilo pogodbenih zneskov;
 • zahtevku mora biti priloženo poročilo s preslikavami dokazil o namenski porabi sredstev; poročilo RR zahtevek s poročilom mora Izvajalec dostaviti Fundaciji najkasneje do 31. 12. tekočega leta.
Druge obveznosti izvajalcev:
 • javno objavljanje, da je dejavnost sofinancirala Fundacija; izvajalci, ki imajo spletno stran, naredijo povezavo s svoje strani na stran fundacije;

Znanstveno raziskovalni projekti

Pogoji za začetek financiranja:

 • dostaviti Fundaciji pisno izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki Fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev;
 • dostaviti zahtevek za izplačilo, kateremu mora biti priloženo delno poročilo o opravljenem delu.
 • posredovati poročilo o namenski porabi sredstev s preslikavami dokazil. Višina dokazil mora dokazovati, da delež Fundacije pri sofinanciranju izbranega znanstveno raziskovalnega projekta ni presegel razmerja iz točke 2.1. pogodbe s fundacijo. Sredstva fundacije so namenjena pokrivanju stroškov plač, prispevkov, materialnih stroškov in investicijskemu vzdrževanju v povezavi z neposrednim izvajanjem raziskovalnega projekta.
 • najkasneje do 31.12. tekočega leta Fundaciji posredovati poročilo o opravljenem svetovalnem delu s športniki, če so le-ti vključeni v raziskovalni eksperiment; svetovalno delo mora po cenikih in standardih Inštituta za šport iz Ljubljane obsegati 50 % vrednosti sofinanciranja Fundacije;
 • posredovati zaključno vsebinsko in finančno poročilo;
Druge obveznosti izvajalcev:
 • javno objavljanje, da je izbrani projekt sofinancirala Fundacija; izvajalci, ki imajo spletno stran, naredijo povezavo s svoje strani na stran fundacije.
 • Fundaciji posredovati dokazila o predstavitvah raziskovalnih izsledkov športni praksi.