SI
Show menu

Navodila za koriščenje sredstev fundacije na področju Z

Dejavnosti na področju založništva v športu Z.

Izvajalci javnega razpisa fundacije na področju založništva v športu (Z) so dolžni pred izplačilom sredstev dostaviti dokumentacijo glede na vrsto sofinancirane publikacije.

Strokovne knjige

Pred izplačilom mora izvajalec:
 • dostaviti Fundaciji pisno izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki Fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev, ki jih je Fundacija namenila Izvajalcu;
 • zaprositi Fundacijo za soglasje k predlaganemu recenzentu in dostaviti Fundaciji pozitivno recenzijo;
 • pridobiti soglasje Fundacije k prodajni ceni sofinancirane publikacije, obrazcu za pridobitev soglasja k prodajni ceni publikacije, morajo biti zaradi kalkulacije cene priložena vsa dokazila o realizaciji (str. tiska, avtorskih honorarjev, oblikovanja, slik...);
 • podati zahtevek za izplačilo pogodbenih zneskov in poročilo o namenski porabi sredstev.
 • priložiti 1 izvod sofinancirane publikacije.
 • Izvajalec se zavezuje, da bo v publikaciji objavil, da je publikacijo sofinancirala Fundacija. V nasprotnem primeru lahko fundacija zadrži polovico odobrenih sredstev.
 • Vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport.S klikom na povezavo si lahko prebereta NAVODILA
Pisna izjava (30.5 KB)
Soglasje (71.5 KB)
Poročilo Z (79.5 KB)

Druge obveznosti izvajalcev:

Izvajalec prevzema odgovornost za avtorstvo sofinancirane publikacije.


Strokovne in znanstvene revije

Pred izplačilom mora izvajalec:

 • dostaviti Fundaciji pisno izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki Fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev;
 • podati zahtevek za izplačilo pogodbenih zneskovnajkasneje do 31. 12. tekočega leta;
 • zahtevku mora biti priloženo poročilo o namenski porabi sredstev s preslikavami dokazil;
 • Izvajalec se zavezuje, da bo v publikaciji objavil, da je publikacijo sofinancirala Fundacija. V kolikor tega ne navede, lahko Fundacija zadrži polovico sredstev.
 • vpisati podatke o publikaciji v zbirko o športnem založništvu

Druge obveznosti izvajalcev:

 • Izvajalec prevzema odgovornost za avtorstvo sofinancirane publikacije.