SI
Show menu

Navodila za koriščenje sredstev fundacije na področju D3

Programi s področja športa za vse (D3) / prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (D3-A), obštudijskih športnih dejavnosti (D3-D), športne rekreacije (D3-C) in športa starejših (D3-D)

                   D3-A-1   Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (60 urni)
                   D3-A-2   Počitniški športni programi
                   D3-A-3   Športni tabori

                   D3-B-1   Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti (60 urni)
                   D3-B-2   Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni
                   D3-B-3   Tekmovanja pod okriljem mednarodne univerzitetne športne zveze FISU

                   D3-C-1   Celoletni ciljni športnorekreativni programi (60 urni)D3-C-2   Množične delavske športne prireditve
                   D3-D-1   Gibalne vadbe za starejše za spodbujanje samodiscipline po strokovnih navodilih (60 urni)


Po koncu izvedenega programa izvajalci fundaciji posredujejo ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO (obvezno na predpisanem obrazcu - glej spodaj), ki mu priložijo:


  • KONČNO FINANČNO POROČILO (obvezno na predpisanem obrazcu - glej spodaj),

  • KONČNO VSEBINSKO POROČILO (vključen v obrazec Končno poročilo - D3; vsebinsko mora biti natančno opisan izveden sofinanciran program, lokacije, urniki, navedeni podizvajalci in strokovni delavci, ki so ga izvedli itd.),

  • KONČNA VSEBINSKA IN FINANČNA POROČILA VSEH PODIZVAJALCEV (če je program izveden z podizvajalci),

  • KOPIJE RAČUNOV UPRAVIČENIH STROŠKOV,

  • POTRDILA O PLAČILU RAČUNOV (če to predvideva pogodba),

  • DOKAZILA O OBVEŠČANJU JAVNOSTI, DA JE PROGRAM SOFINANCIRALA FUNDACIJA ZA ŠPORT,

  • Izjava o DDV (v skladu s pogodbo v primeru uveljavljanja DDV kot upravičenega stroška),

  • ostala dokazila po pogodbi,

in to najkasneje do 31.12. tekočega leta, sicer jim sredstva ne pripadajo.

Vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti, da je program sofinancirala Fundacija za šport in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport. Navodila, kako obveščati javnost, najdete TUKAJ.
Fundacija bo sredstva izplačala na podlagi višine priloženih dokazil o realizaciji.

Primer:
Če ima izvajalec odobrena sredstva v višini 2.000,00 €, v točki 2.1. pogodbe s fundacijo pa navedeno, da delež fundacije ne sme presegati 75% sofinanciranega projekta, mora izvajalec po zaključenem programu predložiti fundaciji najmanj za 2.667,00 € računov (upravičeni stroški) za sofinancirani program, da mu fundacija nakaže predvideni pogodbeni znesek. V kolikor izvajalec priloži dokazila v nižji vrednosti, mu fundacija od priloženih dokazil nakaže sredstva skladno z določenim odstotkom v pogodbi.